„Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.“

(Péld 11,25)

A keresztyén ember számára az adományozás Isten iránti hálájának és Istenbe vetett bizalmának egyik kifejező eszköze. Az anyagi javainkat is Istennek köszönhetjük (2Sám 23,5), ezért hálaadással adakozunk, tudva, hogy a jó szívű adakozót megáldja és szereti az Isten.

Gyülekezetünk Csömörön és Nagytarcsán végzi Krisztustól rendelt küldetését, és a befolyó támogatásokból finanszírozza többek között a gyermekek és a felnőttek hitbeli nevelését, a szeretetszolgálatot, a rászorulók megsegítését, hitbeli alkalmaink megszervezését és lebonyolítását, gyülekezeti otthonunk és templomunk fenntartását és a helyben lakó lelkipásztor javadalmazását.

Gyülekezetünkben a következő adományozási lehetőségek vannak:

  • perselyadomány – az istentiszteletek alkalmával adható a kihelyezett perselyekbe
  • Egyházfenntartói járulék – az egyik legfontosabb adományozási forma, amely gyülekezetünk működési költségeinek fedezete mellett Csömörön és Nagytarcsán végzett református keresztyén misszió anyagi bázisát adja.
  • Isten dicsőségére – Isten iránti hálánk kifejezése keresztelő, esküvő, évforduló, siker és eredmény elérése vagy más örömteli alkalmak kapcsán.
  • Hálaáldozat – Temetések alkalmával adható. Hálánk kifejezése, hogy az elhunyt szerettünk életünk része lehetett, ismerhettük őt és rajta keresztül is megtapasztaltuk Isten jóságát és szeretetét.
  •  Egyéb céladakozások – alkalomszerűen meghirdetett céladakozások (pl. karácsonyi adománygyűjtés, rászoruló család megsegítése stb.)

 

Az egyházfenntartói járulékról bővebben: megfizetése önkéntes alapú, ugyanakkor ennek rendszeres befi­zetésével válik tervezhetővé gyülekezetünk éves működése, ezért évről-évre és hónapról-hónapra számítunk gyülekezetünk tagjainak anyagiakban is megmutatkozó áldozatkészségére. Az egyházfenn­tartói járulékot minden 18. életévét betöltött református családtag után fizetjük. A járulék mértéke anyagi lehetősé­geink függvényében változhat, kötelező összeg nincs meghatározva. Presbitériumunk minden évben meghatároz egy iránymutató összeget, amelynek alapja gyülekezetünk éves költségvetésének egy főre számított mértéke. Jelenleg az egyházfenntartói járulék javasolt összege: 2.000,- Ft/fő/hónap. Ezzel a személyes áldozatvállalással fenntartható gyülekezetünk és zavartalanul végezhető krisztusi küldetésünk.

Anyagi támogatás lehetséges módjai:

1. Banki átutalással:

Név: Csömör-Nagytarcsai Református Missziói Egyházközség,

Számlaszám: OTP Bank: 11742049-20341938

2. Gyülekeztünk nevére kiállított pénzbefizetési utalvánnyal.

3. Személyesen az istentiszteletet követően.

4. A lelkipásztornál személyesen, telefonon előre egyeztetett időpontban.

Hálaadásra indít bennünket, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével bizonyságot tesz Isten iránti hálájáról és belé vetett bizalmáról! Ugyanakkor köszönjük, hogy támogatandónak találja gyülekezetünk krisztusi küldetését!