Gyülekezeti tagság

Egyháztagnak a mellékelt adatlap kitöltésével és annak lelkészi hivatalba történő eljuttatásával lehet jelentkezni.

Az egyházközség teljes jogú, választó tagja az a nagykorú, konfirmált személy, aki reformátusnak vallja magát, kifejezi egyháztagság iránti szándékát és az egyházfenntartói járulékával havi rendszerességgel anyagilag is támogatja a gyülekezetet. 

Egyházközségi tagság adatlap (pdf): https://magvetohaza.hu/uploads/files/gy%C3%BClekezeti%20tags%C3%A1g%20adatlap.pdf

Egyházközségi tagság adatlap (doc): https://magvetohaza.hu/uploads/files/gy%C3%BClekezeti%20tags%C3%A1g%20adatlap.docx

 

A kitöltött adatlapot a lelkészi hivatalba az alábbi módokon juttathatja el:

   - e-mailen: csomor-nagytarcsa@reformatus.hu

   - személyesen a gyülekezeti alkalmak során vagy előre egyeztetett időpontban

   - postán az alábbi címre: Csömöri Református Egyházközség, 2141 Csömör, Emlékmű köz. 4.

 

Az egyházfenntartói járulék megfizetésének módjai: https://magvetohaza.hu/tamogatas_lehetosegei/

Adatvédelmi tájékoztató: https://magvetohaza.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

 

Egyházközségi tagságról bővebben:

Magyarországi Református Egyház törvénye kimondja:

(2022. évi I. törv. II. rész 2. fejezet 28-30. §)

Az egyháztag

   28. § (1) A Magyarországi Református Egyház tagja minden magyar, illetve Magyarországon élő nem magyar állampolgár, akit a református egyház szertartása szerint megkereszteltek, valamint az a nagykorú keresztyén, aki magát reformátusnak vallja. (2) Teljes jogú egyháztag az, akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett, a gyülekezeti istentiszteleten és az úrvacsorai közösségben részt vesz, nagykorú, valamint egyházközségében az egyház fenntartásához egyházfenntartói járulék fizetésével hozzájárul. A teljes jogú egyháztagot a választói névjegyzékbe fel kell venni. (3) A Magyarországi Református Egyház valamely egyházközségéhez tartozó teljes jogú egyháztagok közé kérheti felvételét az illetékes egyházközség presbitériumától az az evangélikus felekezetű nagykorú, konfirmált keresztyén, aki helyzetéből fakadóan a Magyarországi Református Egyház rendjét megtartva, hitét egyházunk keretein belül kívánja gyakorolni.

   29. § Az egyháztag köteles: a) az evangélium szerinti tiszta erkölcsű, mértékletes és józan életet élni, b) az istentiszteleteken és konfirmálását követően az úrvacsorán részt venni, házasságkötésénél, gyermeke keresztelésénél, halottja eltemettetésénél az egyház rendje szerint eljárni, c) gyermekét a református vallásban nevelni és neveltetni, konfirmálásáról gondoskodni, d) az egyházi közterheket egyházi jogszabályban meghatározott módon és mértékben viselni, e) az elfogadott egyházi tisztséget vagy megbízást híven betölteni.

   30. § Az egyháztag joga: a) az egyházközség istentiszteleti szolgáló közösségében részt venni, b) konfirmálását követően az úrvacsorai közösségben részt venni c) házasságkötésénél, gyermeke keresztelésénél, halottjának eltemetésénél az egyház szolgálatának igénybevétele, d) gyermekének oktatását, vallásos nevelését az egyház köznevelési és szakképző intézményeiben vagy egyházi iskolákon kívüli intézményekben igényelni, e) az egyházi tisztségek betöltésekor, nagykorúságának elérésétől – egyházi törvényben meghatározott feltételek mellett – választó és választható.